tillage1.jpgtillage2.jpgtillage3.jpgtillage4.jpgtillage5.jpgtillage6.jpgtillage7.jpgtillage8.jpgtillage9.jpg

banner 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

 

Rekrutacja na kurs „Księgowość” odbywa się we wrześniu i październiku 2012 r., rekrutacja na kurs „Pracownik administracyjno-biurowy” w listopadzie i grudniu 2012 r.

Zgłoszenia do Projektu dokonywane będą przez osobiste złożenie lub przesłanie pocztą do Biura Projektu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

-dokument potwierdzający dane osobowe i miejsce zamieszkania - do wglądu,

-dokument potwierdzający wykształcenie - do wglądu,

-kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

Dokumenty do pobrania na stronie projektu i w biurze projektu w siedzibie WSBiP:

-Formularz Zgłoszeniowy

-Oświadczenie o posiadaniu statusu rolnika lub domownika

-Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

-Deklaracja uczestnictwa w projekcie

-Regulamin

 

Biuro Projektu mieści się w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim , ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św.

 

Na każde szkolenie zostanie zrekrutowanych 30 K i M. Pierwszeństwo mają osoby  z wykształceniem max. średnim, do 25 roku życia i po 50 roku życia.  W przypadku zbyt dużej liczby chętnych, zostanie stworzona lista rezerwowa, na każde szkolenie 10 osób. Podczas rekrutacji zostanie zachowana zasada równości szans.

 

W projekcie mogą uczestniczyć rolnicy ubezpieczeni w KRUS lub ich domownicy (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolnik ów Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) są zameldowani w województwie świętokrzyskim na terenie jednego z powiatów: ostrowieckiego, opatowskiego.

b) prowadzą osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym (rolnicy)/ lub osoby bliskie rolnikowi, pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkujące na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie i stale pracujące w tym gospodarstwie rolnym i nie związane z rolnikiem stosunkiem pracy (domownicy);

c) zamierzające podjąć w przyszłości zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub zmierzają podjąć  w przyszłości pozarolniczą działalność gospodarczą. 

Joomla templates by a4joomla